Privacyverklaring

Hoe we omgaan met

Privacy

Privacy verklaring

IQstaal B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacy verklaring willen wij u duidelijk maken welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, wanneer en waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Contactgegevens:

IQstaal B.V.

Dortmundstraat 30 7418 BH Deventer

Telefoon +31 85 130 6356

www.iqstaal.nl

info@iqstaal.nl

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

IQstaal verkrijgt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 

Van onze opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties:

 • uw naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 • gegevens met het oog op het uitbrengen van offertes, het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het opvragen van een offerte, te bestellen en af te nemen diensten of goederen;
 • gegevens met betrekking tot de leverings- of bestelhistorie;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten met onze opdrachtgevers en leveranciers;
 • andere dan de hiervoor bedoelde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is in verband met de toepassing van een andere wet

 

Van bezoekers van onze website:

 • IP-adres
 • surfgedrag
 • browsertype

 

IQstaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • het uitbrengen of opvragen van offertes;
 • het zo goed mogelijk (doen) uitvoeren van een overeenkomst met u en daarover met u contact hebben;
 • een goede bedrijfsvoering, inclusief het voeren van een deugdelijke administratie;
 • het onderhouden van contacten met onze opdrachtgevers en leveranciers;
 • u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • het (doen) innen van vorderingen;
 • het verbeteren van onze website;
 • het beoordelen van de geschiktheid van een sollicitant;
 • het afhandelen van klachten en geschillen;
 • IQstaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Grondslagen voor deze gegevensverwerking

De voornoemde verwerkingen van persoonsgegevens door IQstaal zijn gebaseerd op een of meer van de volgende grondslagen:

 

 1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. in verband met een gerechtvaardigd belang van IQstaal;
 3. in verband met een wettelijke plicht en/of
 4. op grond van een gegeven toestemming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IQstaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens worden in beginsel uiterlijk twee jaren nadat de laatste transactie is afgehandeld verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of IQstaal anderszins een gerechtvaardigd belang heeft om bepaalde gegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IQstaal verstrekt uitsluitend aan derden indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Als wij gebruik maken van de diensten van een derde die kwalificeert als een verwerker in de zin van de AVG die in onze opdracht uw gegevens verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de betreffende derde om een gelijkwaardig niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. IQstaal blijft dan de verwerkingsverantwoordelijke. IQstaal maakt gebruik van de diensten van verwerkers voor de volgende verwerkingen:

 • webstatistieken (Google Analytics);
 • websitehosting;

 

Doorgifte buiten de EER

IQstaal geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt IQstaal er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het desbetreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IQstaal maakt op haar website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van de volgende soort cookies:

 • Functionele cookies: noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk maken;
 • Google-analytics/cookies: Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

De website van IQstaal bevat social media knoppen van LinkedIn. Als op deze knop wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende (social media) platform. IQstaal is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van die (social media) platformen. Evenmin is IQstaal verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die (social media) platformen. Voor antwoord op de vraag hoe LinkedIn met persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de privacy statements van deze platformen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. In beginsel heeft u ook het recht uw persoonsgegevens te (doen) corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IQstaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid van de door u aan ons verstrekte gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iqstaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IQstaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. IQstaal heeft onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 1. firewalls en anti-virus op diverse lagen;
 2. veiligheidsbeleid en geheimhoudingsverplichtingen;
 3. verdeling van bevoegdheden;
 4. autorisatiebeleid;
 5. beveiligde netwerkverbindingen;
 6. wachtwoordbeleid;
 7. professioneel datacentrum;
 8. rechten- en rollenstructuur;
 9. logging;
 10. back up en recoverybeleid;
 11. updatebeleid;
 12. toegangscontrole

 

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via info@iqstaal.nl.

 

Klachtrecht 

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons dit laten weten via info@iqstaal.nl. Wij trachten elke klacht naar tevredenheid op te lossen.

Ook heeft u het recht uw klachten te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacy Verklaring

De nieuwe versie van deze Privacy verklaring is steeds op internet te vinden onder:

 

IQstaal kan deze Privacy verklaring te allen tijde wijzigen. Als er een wijziging plaatsvindt, zal dit op onze website bekend worden gemaakt.

 

Versie 14 maart 2019